Vize ostrova

Zpracování této územní studie bylo zadáno obcí Bílovice nad Svitavou pro účely nalezení strategické koncepce a formulaci investičního záměru obce. Účelem územní studie je návrh, prověření, posouzení a vymezení rekreačního středu obce tzv. Mlýnského ostrova, který z hlediska topografie tvoří srdce širokého okolí.

Územní studie

Územní studie má v této fázi povahu strategického dokumentu a investiční studie významného veřejného prostranství obce. Cílem bylo komplexně nalézt vizi pro jeho stabilizaci a udržitelný rozvoj. Vztahuje se nejen k využití veřejných prostranství, ale je rovněž např. rozšířena o studii využitelnosti objektů Bílovického mlýna (a následně umístění odhadovaného počtu potřebných parkovacích a odstavných stání).

Území studie není aktuálně (červen 2020) zadána jako podklad pro změnu územního plánu, ani nemůže sloužit jako závazný či neopominutelný podklad pro rozhodování v území pořizovatelem, jako např. územní studie, jejíž existence je vyžadována v územním plánu. V budoucnu se však předpokládá její možné využití pro změny v územně plánovací dokumentaci, proto je navržena formou regulativů.

Při tvorbě územní studie bylo k platnému územnímu plánu významně přihlíženo, jedním z požadavků zadavatele bylo se v maximální možné míře vyhnout nesouladu s platnými regulativy obsaženými v ÚP, jelikož se však jedná o studii, jejíž cílem je nalézt novou vizi pro řešené území, jejich dodržení však nebylo vnímáno jako zcela nezbytné.

Časový harmonogram budov Mlýnského ostrova (písmeno B a D: ZŠ a pivovar)

Léto 2023 – potvrzení získání dotace

Podzim 2023 – dokončení prováděcí dokumentace

Zima 2024 – demolice objektu mlýna

Jaro 2024 – zahájení výstavby

Konec roku 2025 – dokončení stavby

2026 – uvedení do provozu

Urbanistická koncepce

Návrh urbanistické koncepce je ovlivněn historickou stavební strukturou a snahou organicky doplnit stávající zástavbu a zvýraznit centrální prostor v obci. Centrální prostor je určen při přestavbách a dostavbách k ochraně a zachování původního rázu. Předpokládáno je zachování výškové hladiny zástavby do 2 nadzemních podlaží.

Charakter obce je převážně obytně – rekreační, z tohoto důvodu ÚP vymezil pouze jednu zastavitelnou plochu výroby s vazbou na stávající areál na západním okraji k.ú.. Stávající výrobní plochy jsou považovány za stabilizované bez možného rozvoje mimo stávající areál.

Obnovení narušené ekologické stability území je řešeno v rámci navrženého ÚSES formou výsadby zeleně a zatravnění.

Vzhledem ke své poloze v blízkosti Brna, velmi kvalitnímu životnímu prostředí a klimatickým podmínkám mají Bílovice předpoklady pro další rozvoj a intenzifikaci bydlení s přiměřeným rozvojem občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit. Občané spádují za prací a občanskou vybaveností především do Brna, které je hlavním zdrojem pracovních příležitostí. Dostatek rozvojových ploch pro bydlení, poloha sídla s dobrým spojením s Brnem, příznivé tendence k dobudování technické infrastruktury, přirozené rekreační zázemí, dávají obci předpoklady k rozvoji. Podmínkou je dobudování technické a dopravní infrastruktury a dále dobudování občanské vybavenosti.

Převážná část občanské vybavenosti je soustředěna v centru obce.

Zadavatel

Obec Bílovice nad Svitavou
IČ: 00681581
DIČ: CZ00681581
se sídlem: Těsnohlídkovo náměstí 1000

zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Miroslavem Boháčkem, starostou obce

ve věcech projektových: Ing. Petrem Novotným, místostarostou obce

Zpracovatel:

P. P. Architects s.r.o.
IČ: 276 89 778
DIČ: CZ27689778
sídlem Slovinská 693/29, 612 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52322

jednající Ing. arch. Pavlem Pekárem, jednatelem společnosti

Zodpovědný architekt: Ing. arch. Pavel Pekár

Autorský tým: Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. Marek Holán – zahradní a krajinářský architekt, Ing. arch. Martina Holubová

Spolupracovali: Ing. arch. Lucie Čechová, Bc. Monika Mozolová, Bc. Lucie Nováková, Ksenia Zharova, Ondřej Tomický, Pavla Nováková

Vodohospodářské stavby: Ing, Zbyněk Holešovský LDH spol. s r.o., Brno

Celou studii najdete ke stažení ve formátu PDF

Obec Bílovice nad Svitavou hledá pro tento projekt investora.

Pokud máte o tento projekt zájem nebo máte k projektu dotaz neváhejte nás kontaktovat.